Menu
  • En-Pl

Podstawowe informacje

Strona internetowa dostępna pod adresem www.gigaboard-jcdecauxneon.pl (dalej: „strona internetowa”) jest wspólnie prowadzona przez Gigaboard sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS pod numerem 0000094752, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000,00 złotych oraz przez JCDecaux Neonlight sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydziału Gospodarczego KRS pod numerem 0000085027, o kapitale zakładowym w wysokości 50.400,00 złotych.

Biuro ul. Cyprysowa 23B
02-265 Warszawa 
Poland
Telefon GIGABOARD                       +48 22 337 88 55
JCDECAUX NEONLIGHT +48 22 575 13 80

Wyłączenie odpowiedzialności

Gigaboard Polska oraz JCDecaux Neonlight (dalej „Spółki”) będą starać się w miarę swoich możliwości, aby wszelkie treści publikowane na stronie internetowej były dokładne i aktualne, w związku z czym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego informowania o takiej potrzebie. Jednakże Spółki nie są w stanie zagwarantować, że informacje publikowane na stronie internetowej są w pełni trafne, dokładne i kompleksowe.
Mając na uwadze powyższe,  Spółki nie biorą na siebie odpowiedzialności za:

  • wszelkie problemy techniczne na stronie internetowej,

  • wszelkie występujące błędy,

  • wszelkie nieścisłości lub niedopowiedzenia w treściach dostępnych na stronie,

  • wszelkie szkody wynikłe z nielegalnej ingerencji osób trzecich, w trakcie której zmodyfikowane zostałyby treści opublikowane na stronie internetowej,

  • za żadną bezpośrednią lub pośrednią szkodę, bez względu na jej przyczynę, źródło, naturę czy skutki, włączając w to koszty związane ze skorzystaniem z ofert zamieszczonych na stronie internetowej, jakąkolwiek utratę korzyści, klientów, danych lub innych wartości niematerialnych, która spowodowana była korzystaniem ze strony lub brakiem możliwości z niej skorzystania, jak również spowodowaną poleganiem na informacjach pozyskanych pośrednio lub bezpośrednio ze strony.

Użytkownicy powinni mieć na uwadze powyższe postanowienia dotyczące wyłączenia odpowiedzialności i korzystać ze strony na własną odpowiedzialność. Korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację powyższych postanowień.

Hiperłącza

Spółki upoważniają tworzenie hiperłączy do strony internetowej przez inne strony, za wyjątkiem stron publikujących treści kontrowersyjne, pornograficzne lub ksenofobiczne, a także takich, które mogłyby godzić w interesy Spółek lub być uznane za obraźliwe dla szerszego grona odbiorców. Żaden fragment strony internetowej nie może być powielony czy wbudowany na innej witrynie internetowej.
Stworzenie hiperłączy na stronie internetowej wymaga każdorazowo uprzedniej, pisemnej zgody Spółek, która zawiera postanowienie o prawie żądania usunięcia danego hiperłącza w przypadku, gdy utrzymanie takiego łącza naruszałoby którąkolwiek z powyższych zasad.  
Na stronie internetowej mogą pojawić się hiperłącza do innych stron. Spółki nie mają uprawnień do weryfikowania tych stron, w związku z czym nie biorą odpowiedzialności za ich dostępność, a także za publikowane tam treści, reklamy, produkty, usługi ani żaden inny materiał pochodzący z tychże stron. Ponadto, Spółki nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykazane lub deklarowane straty czy szkody spowodowane korzystaniem ze stron lub są związane z poleganiem na dostępnych tam treściach, produktach czy usługach oferowanych na tych stronach.  

Własność intelektualna

Strona internetowa, jak również każde oprogramowanie używane na niej, mogą zawierać informacje poufne bądź chronione przez obecnie obowiązujące prawo własności intelektualnej lub jakiekolwiek inne przepisy i regulacje. W związku z tym, o ile w danym przypadku nie postanowiono inaczej, wszelkie prawa dotyczące własności intelektualnej, związane z treściami zawartymi na stronie internetowej lub elementami stworzonymi na potrzeby strony internetowej stanowią wyłączną własność Spółek. Prawa te nie przewidują przeniesienia żadnej licencji lub prawa innego, niż prawo do odwiedzania strony.
Znaki towarowe, bazy danych oraz inne prawa własności intelektualnej mogące mieć zastosowanie do strony internetowej stanowią własność konkretnych wykonawców lub podmiotów podległych Spółkom. Kopiowanie treści zawartych na stronie, w całości lub fragmentach, jest dozwolona wyłącznie do celów prywatnych i informacyjnych; kopiowanie i używanie kopii w innych celach jest zabronione. Zabronione jest również kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie prac powiązanych, odtwarzanie koncepcji lub składu, a także każde inne próby odnalezienia kodu źródłowego (poza przypadkami przewidzianymi przez prawo), sprzedaż, przypisywanie sobie autorstwa, udzielanie podlicencji lub jakiekolwiek przekazywanie praw związanych ze stroną. Analogicznie, zabronione jest modyfikowanie strony internetowej, używanie zmodyfikowanych jej wersji oraz wszelkie inne działania, które mają na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do strony, a także uzyskiwanie dostępu przez inne interfejsy, niż stworzone i udostępnione przez Spółki.

Hosting

Strona prowadzona jest przez francuską korporację (spółkę akcyjną),  JCDecaux SA, reprezentowaną przez zarząd oraz radę nadzorczą, o kapitale zakładowym w wysokości 3,242,237.80 Euro, zarejestrowaną w Nanterre Trade and Companies Register pod numerem  307 570 747. 

Address ZI Sainte-Apolline
78378 Plaisir CEDEX
France
Phone +33 (0)1 30 79 79 79

Prawo właściwe

Strona internetowa, jak również treść niniejszych postanowień, podlega prawu polskiemu. W razie wszelkich rozbieżności, wiążąca jest wersja niniejszego dokumentu, sporządzona w języku polskim.