Menu Kontakt

Preambuła

Gigaboard Polska i JCDecaux Neonlight („Spółki”) przywiązują ogromną wagę dla zapewnienia wszystkim osobom poszanowania ich prywatności oraz poufności ich danych osobowych.
Skuteczna ochrona danych osobowym jest jednym z zobowiązań społecznych, realizowanym wraz z polityką zrównoważonego rozwoju firmy.
Spółki podejmują racjonalne kroki dla zachowania ochrony, integralności oraz poufności wszystkich danych osobowych w związku z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
W niniejszej Polityce Prywatności znajdą Państwo informacje na temat wszystkich zobowiązań dotyczących ochrony danych poczynionych ze strony Spółek, dzięki czemu mogą mieć Państwo pewność, że są one zgodne z obowiązującymi przepisami.
 

Zakres

Niniejsza Polityka Prywatności znajduje zastosowanie do przetwarzania danych osobowych wszelkich podmiotów zewnętrznych, w szczególności klientów, partnerów, osób biorących udział w rekrutacji, usługodawców, internautów.
 

Definicje

Dane osobowe: dane dotyczące osoby fizycznej, pozwalające bezpośrednio lub pośrednio na jej zidentyfikowanie.
Przetwarzanie danych: wszelkie działania podejmowane względem danych osobowych, w szczególności zbieranie, przechowywanie, używanie, oraz udostępnianie.
Administrator danych: podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych.
 

Gromadzone dane

Co do zasady mają Państwo możliwość skontaktowania się ze Spółkami bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jednakże, aby umożliwić nam świadczenie konkretnych usług, Spółki mogą zwrócić się z prośbą o udostępnienie danych osobowych, na przykład w celu uzupełnienia zgłoszenia, wysyłania newslettera.
Spółki zapewniają, że wszelkie dane osobowe są zbierane w zakresie adekwatnym i niewykraczającym poza cele, w związku z którymi dane mają być przetwarzane. Spółki podejmują wszelkie odpowiednie środki zapewniające, że zebrane dane osobowe są prawidłowe, kompletne, a tam gdzie to konieczne – uaktualniane.
 

Cele przetwarzania

Spółki zapewniają, że zbieranie danych osobowych jest przeprowadzane w sposób zgodny z obowiązującymi normami prawa, jasny i uczciwy.
Dane osobowe przetwarzane przez Spółki są gromadzone w konkretnym, jednoznacznym i zasadnym celu.
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • W związku z prowadzoną rekrutacją na dane stanowisko, na którą zgłosili się Państwo przez formularz na jednej z naszych stron internetowych,
 • w celu wysyłania odpowiedzi na Państwa wiadomości.
 

Obowiązek informacyjny

Spółki są obowiązany do informowania o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
Po przekazaniu danych osobowych, otrzymają Państwo informację dotyczącą:
 • tożsamości administratora danych,
 • celów, w jakich dane będą przetwarzane,
 • ewentualnego obowiązku odpowiadania na zadawane Państwu pytania,
 • odbiorców lub kategorii odbiorców danych,
 • możliwości dostępu, zmiany lub odmowy przetwarzania Państwa danych osobowych.
 

Odbiorcy danych

Dane osobowe nie zostaną przekazane do żadnego podmiotu trzeciego poza osobami upoważnionymi.
Osobami upoważnionymi są wewnętrzne podmioty zajmujące się przetwarzaniem danych oraz w razie konieczności partnerzy bądź usługodawcy.
 

Przechowywanie danych

Dane przechowywane są przez okres nieprzekraczający czasu niezbędnego dla realizacji celów, dla których dane zostały przekazane.
 

Pliki cookies

Cookie to niewielki plik zawierający kombinację liter i cyfr, które przechowujemy w Państwa przeglądarkach internetowych bądź na dysku twardym Państwa komputera, a które potem przesyłane są ponownie do odwiedzanej witryny (np. numer identyfikacyjny sesji, używany język, data odwiedzin).
Niniejszym zostają Państwo poinformowani o używaniu plików cookie przez naszą stronę internetową oraz o przechowywaniu plików cookie na Państwa urządzeniu końcowym.
Więcej informacji na temat plików cookie znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.
 

Ochrona

Spółki zapewniają, iż Państwa dane osobowe są chronione przy użyciu zarówno odpowiedniego sprzętu, jak i logicznych metod ochrony.
Wiemy, że udzielacie Państwo danych osobowych w dobrej wierze i oczekujecie, iż będą one chronione. Jest to powód, dla którego bezpieczeństwo Państwa danych osobowych traktujemy niezmiernie poważnie. Oznacza to, iż powzięliśmy wewnętrzne środki w celu zapewnienia adekwatnej ochrony Państwa danych osobowych przez nasze systemy.
 

Prawa osób objętych przetwarzaniem

W odniesieniu do Państwa danych osobowych przysługują Państwu określone prawa; poniżej wyjaśniamy te prawa oraz sytuacje, w jakich można z nich skorzystać. Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o określonych prawach, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem gigaboard@gigaboard.pl lub n.biuro@jcdecaux,com.
Dostęp do Państwa Danych Osobowych
Pragniemy, aby sposób wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych był dla Państwa w pełni zrozumiały i dogodny. Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym czasie z zapytaniem o to, czy jakiekolwiek dane osobowe na Państwa temat są przez nas przetwarzane. Jeśli faktycznie posiadamy lub wykorzystujemy Państwa dane osobowe w jakikolwiek sposób, mają Państwo prawo do dostępu do takich danych osobowych.
Prośba o Udzielenie Dalszych Informacji
Mamy nadzieję, iż rozumieją Państwo, iż niezmiernie trudne jest objęcie wszystkich możliwych sposobów, w które gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe. Staramy się być zrozumiali i szczerzy w tej kwestii; będziemy aktualizować niniejsze zawiadomienie o przestrzeganiu polityki prywatności w miarę rozwoju wykorzystywania przez nas danych osobowych. Niemniej jednak w przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania i udzielimy dodatkowych informacji.
 

Prawa Dodatkowe

Przysługują Państwu również inne dodatkowe prawa, z których mogą Państwo skorzystać. Od czasu do czasu możemy publikować politykę wyjaśniającą sposób rozpatrywania takich wniosków oraz czego mogą Państwo od nas oczekiwać w przypadku złożenia wniosku o skorzystanie z praw. Jeżeli opublikujemy taką politykę, link do niej zamieścimy w tym miejscu. W każdym przypadku możemy zwrócić się do Państwa o złożenie wniosku na piśmie na adres podany poniżej i dokonanie weryfikacji Państwa tożsamości.
 1. Przysługuje Państwo prawo do zwrócenia się o skorygowanie wszelkich nieścisłości w danych, które posiadamy na Państwa temat; w takim przypadku możemy zwrócić się do Państwa o zweryfikowanie skorygowanych informacji (np. możemy poprosić o ostatni rachunek za media lub poświadczenie zmiany adresu).
 2. Przysługuje Państwu prawo do zwrócenia się o usunięcia Państwa danych osobowych. Prosimy zwrócić uwagę, iż możemy zgodzić się na taki wniosek, tylko jeśli:
  1. Państwa dane osobowe nie są już wymagane dla celów, w których zostały zgromadzone (np. potrzebujemy Państwa danych osobowych do [udzielenia odpowiedzi na korespondencję]);
  2. Gromadzenie, przechowywanie lub wykorzystywanie danych osobowych przez nas jest niedopuszczone przez przepisy prawa;
  3. Państwa dane osobowe nie są wymagane dla celów ustanowienia, wykonania lub obrony roszczenia, takiego jak w toku postępowania sądowego.
 3. Przysługuje Państwu prawo do zwrócenia się o ograniczenie lub powstrzymanie się od przetwarzania Państwa danych osobowych:
  1. Przez okres, przez który weryfikujemy rzetelność Państwa danych osobowych w przypadku zakwestionowania przez Państwa ich rzetelności;
  2. W przypadku, gdy gromadzenie, przechowywanie lub wykorzystywanie danych osobowych przez nas jest niezgodne z prawem, jednak decydują Państwo nie zwracać się o ich usunięcie;
  3. W przypadku, gdy nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych lub Państwo potrzebują takich danych w celu ustanowienia, wykonania lub obrony roszczenia;
  4. Przez czas niezbędny do określenia, czy przysługują nam nadrzędne słuszne podstawy do kontynuacji przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy skorzystali Państwo z prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 4. Przysługuje Państwo prawo do przenoszalności danych w odniesieniu do danych, które od Państwa uzyskaliśmy w oparciu o zgodę lub z uwagi na zawarcie umowy. W przypadku skorzystania przez Państwa z tego prawa, przekażemy kopię danych, które Państwo nam udostępnili, na Państwa prośbę.
 5. Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych:
  1. W przypadku wykorzystywania przez nas takich danych w oparciu o nasze słuszne interesy oraz gdy nie mamy przekonujących nadrzędnych podstaw do kontynuacji wykorzystywania Państwa danych osobowych; lub
  2. W dowolnym czasie, gdy wykorzystujemy Państwa dane osobowe do wysyłania Państwu newslettera czy innego typu marketingu bezpośredniego, w którym to przypadku, nie będą już wykorzystywane w tym celu, jednak mogą być wykorzystywane do innych celów zgodnych z przepisami prawa.

Kontakt

Mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez:
PocztęGigaboard Polska Sp. z o.o. 02-137 Warszawa ul. Radarowa 62 a
JCDecaux Neonlight Sp. z o.o. 02-137 Warszawa ul. Radarowa 62a
E-mailgigaboard@gigaboard.pl
n.biuro@jcdecaux.com
TelefonGigaboard Polska      +48 22 337 88 55
JCDecaux Neonlight  +48 22 575 13 80
          

Zmiany Polityki Prywatności

Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą być zmieniane bądź aktualizowane, w związku z czym zalecamy regularne śledzenie zmian.
Niniejsza polityka prywatności została zaktualizowana dnia 21 maja 2018 roku.